سه‌شنبه 19 فروردين 1399   22:54:49
                  دکتر حسین میرشجاعیان حسینی - (سال 1395)
                 دکتر شاپور محمدی - (سال 1392)
                  دکتر داود منظور - (سال 1391)
                  جناب آقای محمد پاریزی - (سال 1391)
                   دکتر محمد رضا فرزین - (سال 1388)
                      دکتر محمد هادی زاهدی وفا - (سال 1384)
                      دکتر سعید شیرکوند - (سال 1380) 
                                                                                                                            دکتر مرتضی قره‌باغیان - (سال 1378)
                           دکتر عباس عرب مازار - (سال 1377)
                             دکتر پرویز داودی - (سال 1368)
                            دکتر علی اکبر افجه - (سال 1364)