سه‌شنبه 29 مرداد 1398   03:46:36
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

اولویت های پژوهشی پیشنهادی دستگاه های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394 اولویت های پژوهشی پیشنهادی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

توضيحات:

متن كامل :

         اولویت های سال 1393:

1

بررسی آثار اجرایی استانداردهای حسابداری بخش عمومی

2

تاثیر استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر عملکرد خزانه داری

3

مدیریت نقدینگی در بخش عمومی

4

مدیریت بدهی ها در بخش عمومی

5

مطالعه تطبیقی نظام ها و سیستم های خزانه داری مستقر در سایر کشور ها

6

بررسی تنگنا ها و مشکلات نظارت مالی ذیحسابان در دستگاه های اجرایی به منظور ارائه مدل مطلوب

7

بررسی سال مالی مطلوب برای گزارشگری صورت های مالی بخش عمومی و ارائه اصلاحیه قانون اصلاح مواد (63)و (64)

قانون محاسبات عمومی کشور

8

بررسی تنگنا های تعیین نحوه شناسایی و ثبت دارایی های سرمایه ای دولت جمهوری اسلامی ایران در حساب های خزانه داری کل کشور و ارائه راهکارهای مربوط

9

تدوین نقشه راه اجرایی استانداردهای حسابداری بخش عمومی در کشور

10

امکان سنجی تمرکز تمامی دریافت ها و پرداخت های دستگاه های اجرایی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، به منظور ایجاد حساب واحد خزانه

11

تبیین شیوه های نوین ارزیابی عملکرد با تاکید بر جنبه های کاربردی آن در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

12

امکان سنجی جایگزینی اوراق بهادار دولتی و ارائه خدمات مرتبط از طریق شیوه های نوین الکترونیکی


         اولویت های سال 1394:

1

بازنگری در نقش ذیحسابان دستگاه های اجرایی در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

2

امکان سنجی استقرار حساب واحد خزانه

3

مطالعه تطبیقی نظام ها و سیستم های خزانه داری مستقر در سایر کشورها

4

بررسی تنگنا ها و مشکلات نظارت مالی ذیحسابان در دستگاه های اجرایی به منظور ارائه مدل مطلوب

5

بررسی سال مالی مطلوب برای گزارشگری صورت های مالی بخش عمومی و ارائه اصلاحیه قانون اصلاح مواد (63)و (64)

قانون محاسبات عمومی کشور

6

بررسی تنگنا های تعیین نحوه شناسایی و ثبت دارایی های سرمایه ای دولت جمهوری اسلامی ایران در حساب های خزانه داری کل کشور و ارائه راهکارهای مربوط

7

امکان سنجی تمرکز تمامی دریافت ها و پرداخت های دستگاه های اجرایی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، به منظور ایجاد حساب واحد خزانه

8

تبیین شیوه های نوین ارزیابی عملکرد با تاکید بر جنبه های کاربردی آن در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

9

امکان سنجی جایگزینی اوراق بهادار دولتی و ارائه خدمات مرتبط از طریق شیوه های نوین الکترونیکی

 
امتیاز دهی