سه‌شنبه 19 فروردين 1399   23:30:21
.
اهداف و وظایف
اهداف و وظایف معاونت امور اقتصادی

اهداف:

تنظیم خط مشی و اداره امور و اجرای سیاستهای اقتصادی کشور بر اساس برنامه های کلی دولت و تنظیم سیاستهای اقتصادی دولت با کشورها و سازمانهای اقتصادی بین المللی

وظایف :

وظایف محوله در این راستا مطالعه تحقیق و بررسی پیرامون بخشهای مختلف اقتصادی اعم از تولیدی مالی پولی بانکی ارزی و بازرگانی (داخلی و  خارجی) و مشارکت در تصمیم گیریها و سیاستگذاری های اقتصادی دولت به شرح زیر است:
 • تحقیق و بررسی و مطالعه اوضاع ویژگیهای اقتصادی و فعالیتهای تولیدی بخشهای مختلف
 • تحقیق و بررسی امکانات توسعه بخشهای تولیدی در ایران و آثار آن در موازنه پرداختها
 • تحقیق و بررسی شاخصهای هزینه زندگی و دستمزد در بخشهای تولیدی همچنین تغییرات و آثار نرخ ارز و اثرات تورم در خارج بر سطح قیمتهای داخلی
 • تحقیق و بررسی پول و سرمایه و نرخ بهره در بازارهای غیر متشکل پولی و اوراق بهادار دولتی و بررسی آثار ناشی از فعالیتهای بانکی در بازارهای غیر متشکل پولی
 • تحقیق و بررسی آثار و نتایج سیستم مالی موجود در اقتصاد کشور اظهار نظر در مورد قوانین موجود و لوایج پیشنهادی مالیاتی دولت و مقایسه آن با سایر کشورها
 • تحقیق و بررسی آمارهای ارزی و پولی و مبادلات بازرگانی خارجی به منظور پیش بینی موازنه ارزی کشور و تلفیق آن با پیش بینی های مالی و پولی جهت تهیه جدول تلفیقی جریان مالی
 • تحقیق و بررسی در مورد وامهای بخش عمومی و خصوصی و تعیین قدرت وام گیری اقتصادی ایران و بررسی میزان بهره در سطح بین المللی
 • تحقیق و بررسی مبادلات و معاملات و روابط بازرگانی کشور با ممالک خارج و همچنین بررسی سیاستهای صادراتی و وارداتی کشور و حمایت از صنایع داخلی
 • راهنمایی و پیگیری و صدور دستورالعمل و بخشنامه ها جهت تهیه گزارشهای اقتصادی استانها  بررسی گزارشهای مزبور بررسی طرحها و مشکلات مطروحه در این گزارشها و تهیه گزارشهای تلفیقی روی آنها
 • تحقیق و بررسی روابط اقتصادی و فنی با کشورهای خارج و مطالعه موارد نقص و کمبودها در اینگونه مناسبات و همچنین بررسی روابط مذکور از لحاظ توسعه همکاریهای اقتصادی و فنی که مجموع این بررسیها در رابطه مداوم با سازمانهای مختلف دولتی و با توجه به سیاست اقتصادی و ارشادات دولت صورت می پذیرد و شرکت در اجلاسی های اقتصادی دو جانبه
 • تهیه و تنظیم سیاست کلی همکاریهای اقتصادی و فنی با کشورهای خارج یا تجدید نظر در آنها بر اساس بررسیهای یاد شده و در رابطه کامل با سازمانها و ارگانهای ذیربط دولتی و پیشنهاد مقدماتی مربوط به خط مشی هیات نمایندگی ایران در جلسات اقتصادی مربوط به جمهوری اسلامی ایران با کشورهای طرف قرارداد
 • تحقیق و بررسی پیرامون چگونگی روابط ایران با سازمانهای اقتصادی بین المللی از قبیل کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد کمسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه بانک جهانی و….
 • تحقیق و بررسی مداوم مسائل مطروحه در این سازمانها از لحاظ ارتباط آن با مصالح جمهوری اسلامی ایران و وظایف و حقوق ایران در رابطه با سازمانهای نامبرده
 • شرکت در اجلاسها و کنفرانسهای سازمانهای اقتصادی و بین المللی و اظهار نظر در این اجلاسها بر حسب سیاستهای کلی و خط مشی های اقتصادی دولت
 • تحقیق و بررسی پیشنهادات چه از لحاظ مناسبات اقتصادی و فنی با کشورهای خارج و چه از لحاظ مناسبات و مسائل مربوط به سازمانهای اقتصادی بین المللی
 • تحقیق و بررسی در مورد مسائل اقتصادی و مالی که بطور مستمر از جانب سازمانهای بین المللی در مناسبات آنها با ایران مطرح می گردد.
 • تحقیق و بررسی و تهیه پیشنهاد در مورد الحاق ایران به موسسات موجود یا جدید التاسیس بین المللی جهت ملاحظه مقام وزارت و هیات دولت و قوه مقننه
 • تحقیق و بررسی و پیشنهاد در مورد امور خاص و متفرقه در زمینه مناسبات اقتصادی مسائل حائز جنبه بین المللی بر حسب ارجاع یا به ابتکار این واحد
 • تهیه گزارشها در مورد مسائل مربوط به اقتصاد جهانی جهت بررسی مقام وزارت
وظایف معاونت امور اقتصادی مشارکت در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصادی است. این مهم از طریق ارسال گزارشها اظهار نظرها و طرحهای تحقیقاتی انجام شده برای نهادهای سیاستگذاری کشور یا شرکت مستقیم در جلسات مختلف مرتبط با موضوعات اقتصادی به اتکاء مطالعات انجام شده صورت می پذیرد
1