شنبه 3 فروردين 1398   15:43:55
.
آشنایی با معاون وزیر


دکتر حسین میرشجاعیان حسینی

 
 
 • سوابق تحصیلی
2013-2010 دکترای علوم توسعه، دانشگاه هیروشیما
عنوان رساله: ارزیابی پایداری سیاست اصلاح یارانه های انرژی در ایران
(Study on the Sustainability Assessment of Energy Subsidies Reform in Iran)
90-1385 دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه تهران
عنوان رساله: ارزیابی نقش بخش عمومی در توسعه اقتصادی منطقه ای ایران
83-1381 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)
عنوان پایان نامه: برنامه ریزی انرژی در ایران با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی فازی
81-1375 کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)
 
 • سوابق اجرایی
 1. تا کنون- 1395 معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 2. تا کنون- 1395 رییس ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و جانشین وزیر در سه برنامه ملی اقتصاد مقاومتی
 3. تا کنون- 1395 مدیر مسئول مجلات «پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی»، «سیاست‌های مالی و اقتصادی» و «مجله اقتصادی»
 4. 1395- 1394 مشاور وزیر و مسئول مرکز هماهنگی اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 5. 1395- 1394 سرپرست گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 6. 1394 عضو کمیته علمی نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 7. 1394 دبیر علمی دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 8. تا کنون 1392 عضو هیات تحریریه مجله علمی ترویجی اقتصادی، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی
 9. 1393 1392 مسئول کمیته راهبردی اقتصاد کاربردی دانشگاه تهران
 10. 1393 1392 دبیر اجرایی طرح ملی «اصلاح خط مشی ها و ساز و کارهای اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی»
 11. 1394 1392 سرپرست دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی
 12. تا کنون 1391 مدیر داخلی مجله تحقیقات اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 13. 1392 1391 مدیر گروه مطالعات اسلامی، پژوهشکده بیمه
 14. 1388-1386 مدیر دوره های نیمه حضوری، دانشکده علوم اقتصادی، تهران
 15. 1385 کارشناس انرژی، معاونت اول ریاست جمهوری
 16. 1384-1383 کارشناس انرژی، معاونت انرژی، وزارت نیرو
 
 • طرح‌های تحقیقاتی
 1. 1393 1392 پروژه تحلیل متغیرهای کلان‌ اقتصادی در چارچوب یک مدل کلان‌سنجی و ارائه سیاست‌های‌کلان ، طرح ملی «اصلاح خط مشی ها و ساز و کارهای اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی»، همکار و دبیر اجرایی طرح
 2. 1387 بررسی و مقایسه اثرات پروژه خط لوله اتیلن و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بر متغیرهای اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استان فارس، شرکت ملی پتروشیمی، مجری طرح
 3. 1386  ارزیابی جامع پروژه خط لوله اتیلن غرب کشور، سازمان بازرسی کل کشور، همکار طرح
 4. 1384  برنامه‌ریزی جامع انرژی بخش حمل و نقل، دفتر بهینه‌سازی مصرف انرژی، معاونت انرژی وزارت نیرو، مجری طرح
 5. 1383 برنامه‌ریزی یکپارچه انرژی بخش حمل و نقل: مقایسه تجارب جهانی و تجارب وزارت نیرو، دفتر بهینه‌سازی مصرف انرژی، معاونت انرژی وزارت نیرو، مجری طرح
 6. 1383 نرم افزار Miracle: نخستین نرم‌افزار برنامه‌ریزی خطی و آرمانی فازی، ارایه شده به جشنواره جوان خوارزمی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)
 7. 1382-1381 طرح مطالعات اولیه طراحی مدل جامع انرژی ایران، دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، به سفارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، همکار طرح
 
 • انتشارات
 • مقالات به زبان انگلیسی
 
 1. Mirshojaeian Hosseini, H., Kaneko, S., Estimation of sectoral energy and energy-related CO2 emission intensities in Iran: An energy IO approach, under review.
 
 1. Mirshojaeian Hosseini, H., Majed, V., Kaneko, S. (2015) The Effects of Energy Subsidy Reform on Fuel Demand in Iran, Journal of Money and Economy, Vol. 10, No.2, Pages 23-47.
 
 1. Mirshojaeian Hosseini, H., Majed, V., Kaneko, S. (2014) The impact of energy subsidies reform on producer cost and household expenditure in Iran: Input – output price model, Journal of Money and Economy, Volume 9, Issue 2, Pages 63-85.
 
 1. Sadeghi, M., Mirshojaeian Hosseini, H. (2013) Evaluation of Fuzzy Linear Programming Application in Energy Models, International Journal of Energy Optimization and Engineering, Volume 2, Issue 1, Pages  50-59.
 
 1. Mirshojaeian Hosseini, H., Kaneko, S. (2013), Can environmental quality spread through institutions?, Energy Policy, Volume 56, Pages 312–321.
 
 1. Mirshojaeian Hosseini, H., Kaneko, S. (2012) Causality analysis between pillars of sustainable development: global stylized facts or regional phenomena?, Ecological Indicators, Volume 14, Issue 1, Pages 197–201.
 
 1. Mirshojaeian Hosseini, H., Kaneko, S. (2011) Dynamic sustainability assessment of countries at the macro levels: A principal component analysis, Ecological Indicators, Volume 11, Issue 3, Pages 811–823.
 
 1. Sadeghi, M., Mirshojaeian Hosseini, H. (2008) Integrated energy planning for transportation sector (A case study for Iran with techno-economic approach), Energy Policy, Volume 36, Issue 2, Pages 850–866.
 
 1. Sadeghi, M., Mirshojaeian Hosseini, H. (2006) Energy supply planning in Iran by using fuzzy linear programming approach (Regarding uncertainties of investment costs), Energy Policy, Volume 34, Issue 9, Pages 993-1003.
 
 • مقالات علمی - پژوهشی به زبان فارسی
 1. تقی‌زاده، محمدرضا، میرشجاعیان حسینی، حسین، اصغری زاده، عزت ا... ، شکوری گنجوی، حامد (1394) مقایسه عملکرد روش های رگرسیون آماری و فازی در تخمین تابع تقاضای بنزین، مجله مدیریت صنعتی، دوره 7، شماره 1، صص 19-1.
 2. میرشجاعیان حسینی، حسین، رهبر، فرهاد، پوررستمی، ناهید (1391) بررسی خود همبستگی فضایی آلاینده دی اکسیدکربن از طریق سرریز فضایی حکمرانی خوب در کشورهای منطقه منا، مجله محیط شناسی، شماره 61، صص 92-83.
 3. میرشجاعیان حسینی، حسین، رهبر، فرهاد (1391) ارزیابی عملکرد نسبی روش های غیرپیمایشی به روزرسانی جداول داده-ستانده ملی در فضای اقتصادی ایران، فصلنامه مطالعات کاربردی اقتصادی در ایران، شماره 2، صص 84-61.
 4. میرشجاعیان حسینی، حسین، رهبر، فرهاد (1391) تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه های استانی در ایران، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، شماره 17، صص 138-107.
 5. میرشجاعیان حسینی، حسین، رهبر، فرهاد (1390)، شناخت روابط علی میان مولفه های حکمرانی خوب در کشورهای در مخاطره نفرین منابع طبیعی، مجله نامه مفید، شماره 87، صص 86-67.
 6. میرشجاعیان حسینی، حسین، رهبر، فرهاد (1390)، بررسی منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای آسیایی: مطالعه موردی گاز دی اکسید کربن و ذرات معلق، مجله محیط شناسی، شماره 58، صص 14-1.
 7. میرشجاعیان حسینی، حسین، رهبر، فرهاد (1389)، بررسی رابطه علیت میان مولفه های توسعه پایدار در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)، مجله مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 25، صص 88-63.
 8. رهبر، فرهاد، میرشجاعیان حسینی، حسین (1388)، ارزیابی استراتژی ملی و منطقه ای توسعه صنعت پتروشیمی کشور، مجله مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 21، صص 65-29.
 9. رهبر، فرهاد، میرشجاعیان حسینی، حسین (1387)، ارزیابی اثرات توسعه منطقه ای طرح های صنعتی: مورد مطالعاتی طرح های خط لوله اتیلن مرکز، مجله مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 19، صص 78-51.
 
 • کارمقاله ها به زبان انگلیسی
 1. Mirshojaeian Hosseini, H., Kaneko, S., Fuel Conservation Effect of Energy Subsidy Reform in Iran, Working paper no. 3-1, IDEC DP2, Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC), Hiroshima University.
 
 1. Mirshojaeian Hosseini, H., Kaneko, S., Estimation of sectoral energy and energy-related CO2 emission intensities in Iran: An energy IO approach, Working paper no. 2-15, IDEC DP2, Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC), Hiroshima University.
 
 1. Mirshojaeian Hosseini, H., Kaneko, S. (2012) A general equilibrium analysis of the inflationary impact of energy subsidies reform in Iran, Working paper no. 2-8, IDEC DP2, Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC), Hiroshima University.
 
 1. Mirshojaeian Hosseini, H., Kaneko, S. (2012) Spatial spillover of governance and institutional quality: A Spatial Econometric Approach, Working paper no. 2-4, IDEC DP2, Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC), Hiroshima University.
 
 1. Mirshojaeian Hosseini, H., Kaneko, S. (2012) Pattern and determinants of public budget allocation to border regions in Iran, Working paper no. 2-3, IDEC DP2 series, Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC), Hiroshima University .
 
 
 • ترجمه ها
 1. میرشجاعیان حسینی، حسین، عبدلی، قهرمان، ترجمه کتاب اقتصاد رفتاری (Behavioral Economics)، نویسنده ادوارد کارترایت Edward Cartwright، در دست چاپ
 2. میرشجاعیان حسینی، حسین، حسنی، محمد، ترجمه کتاب اقتصاد شهری (Lectures on Urban Economics)، نویسنده یان بروکنر Jan K. Brueckner ، در دست ترجمه
 3. میرشجاعیان حسینی، حسین (1384) خصوصی‌سازی در بخش انرژی: انگیزه‌ها و روش‌ها، مجله جهان انرژی، شماره اول
 4. میرشجاعیان حسینی، حسین (1384) درآمدی بر خصوصی‌سازی،  مجله جهان انرژی، شماره دوم
 5. میرشجاعیان حسینی، حسین (1383) آشنایی با نهادگرایی قدیم و جدید: آیا می‌توان پلی ساخت؟، مجله اندیشه صادق، دانشگاه امام صادق (ع)، شماره نهم
 6. میرشجاعیان حسینی، حسین (1382) در مواجهه با استقلال، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 44
 
 • کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی
 1. میرشجاعیان حسینی، حسین (1394) اقتصاد سیاسی یارانه های انرژی: تجارب جهانی و درس های سیاستی در تامین پایدار انرژی ایران، همایش علمی پژوهشی مدیریت تامین پایدار و امنیت انرژی با رویکرد پدافند غیرعامل، اهواز
 2. میرشجاعیان حسینی، حسین (1392) ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮی ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ راﻧﺖ ﺟﻮﯾﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان، بیستمین همایش ملی و ششمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه، تهران.
 3. Easing Doing Business in Iran, JICA, Workshop, February 2015, Kobe-Tokyo, Japan.
 4. Global Environmental Leaders (GELs) Program, The series of workshops in Hiroshima University, 2010-2011, Hiroshima, Japan.
 5. Mirshojaeian Hosseini, H., Sadeghi, M. (2004) Energy supply planning of Iran regarding uncertainties of investment costs, 6th IAEE European Conference: “Modeling in Energy Economics and Policy”, Zurich, Switzerland.
 
 1. Mirshojaeian Hosseini, H., Sadeghi, M. (2004) Market Barriers of Energy Efficiency in Iran, International Conference of “Energy & Security in the Changing World”, Tehran, Iran.
 
 • مقام‌ها و جوایز
 1. 1389 بورس دکترای مونباشو، دانشگاه هیروشیما، ژاپن
 2. 1388 بورس تحقیقاتی مونباشو، دانشگاه هیروشیما، ژاپن
 3. 1385 رتبه نخست کنکور دکترای اقتصاد دانشگاه تهران
 4. 1383 پایان نامه برتر، دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
 5. 1382 طرح پژوهشی برتر، دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
 6. 1381 پژوهشگر برتر، دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
 


جهت دریافت رزومه انگلیسی به لینک زیر مراجعه نمایید.
فايلها
Resume.pdf 412.84 KB
1