پنجشنبه 23 آبان 1398   18:18:44
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

مقررات
مصوب 1104 جلسه مورخ12/8/1388 
شورای پول و اعتبار


بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

   

«آئین نامه نحوه تاسیس و اداره بانکها و موسسات و مالی و اعتباری غیر دولتی»

موضوع تبصره (2) ماده(5)

شورای پول و اعتبار به استناد تبصره (2) ماده(5) قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ، آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح ذیل به کار می رود:

1-1-         قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های  کلی اصل  (44) قانون اساسی – مصوب 1386-

1-2-          بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1-3-     عملیات مجاز بانکی: اشتغال به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان و جوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه، اعطای انواع تسهیلات و اعتبار و موارد مشابه به صورت کلی یا جزیی وارائه انواع خدمات بانکی از قبیل صدور کارتهای الکترونیکی دریافت و پرداخت و  کارتهای اعتباری، در چهار چوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوطه.

1-4-     مجوز : هر گونه مجوز کتبی بانک مرکزی که جهت انجام مراحل تاسیس ، ثبت و فعالیت بانک یا موسسه اعتباری صادر می شود . از قبیل مجوز  اولیه ، مجوز تاسیس و مجوز فعالیت .

1-5-     بانک غیردولتی: بانکی که به موجب قانون و با عنایت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (86) قانون سیاست های کلی اصل (44)، با مالکیت و مدیریت اشخاص غیردولتی، با مجوز بانک مرکزی و بر اساس مقررات مربوطه تاسیس می گردد و می تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.

1-6-     موسسه اعتباری: هر نوع موسسه مالی واعتباری غیربانکی و بنگاه واسطه پولی و غیردولتی، به جز مورد مذکور در تعریف 5-1 که به موجب قانون ، با مالکیت و مدیریت اشخاص غیردولتی با مجوز بانک مرکزی تاسیس می گردد و می تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به عملیات مجاز بانکی در محدوده تعیین شده توسط بانک مرکزی مبادرت نماید.

1-7-          اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوزهای مربوطه و اشتغال به عملیات بانکی

ماده 2-   تاسیس ، ثبت و فعالیت بانک یا موسسه اعتباری موضوع این آیین نامه فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و در چارچوب قوانین، آیین نامه ها و مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر مقررات و دستورالعملهای مربووط امکان پذیر است .

تبصره- تعاونی های اعتبار قرض الحسنه وصندوقهای قرض الحسنه ای که منحصراً به  امر قرض الحسنه می پردازد ، از شمول این آیین نامه مستثنی بوده و تابع مقررات خاص خود  می باشد.

ماده 3- مراجع ثبت فعالیت اشخاص متقاضی موضوع این آیین نامه موظفند در چارچوب مقررات این آیین نامه و سایر قوانین مربوطه قبل  از ثبت فعالیت ، مجوز تاسیس صادره توسط بانک مرکزی را از متقاضیان مطالبه کنند.

تبصره- چنانچه به هر علتی مراحل ثبت بدون اخذ و ارائه مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی انجام شود ، این امر هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند و وی حق اشتغال به عملیات بانکی موضوع این آیین نامه را به هیچ ترتیبی نخواهد داشت .

ماده4- اشخاص متقاضی تاسیس و  اداره بانک یا موسسه اعتباری غیردولتی باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی زیر باشند:

الف- متقاضیان تاسیس بانک:

v      برخورداری از صلاحیت عمومی اخلاقی و حسن شهرت و سلامت مالی

( عدم بدهی معوق به سیستم بانکی).

v      ارائه سرمایه لازم برای تاسیس و ادامه فعالیت

 

ب- اعضا هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل :

v      برخورداری از صلاحیت عمومی اخلاقی و حسن شهرت و سلامت مالی (عدم بدهی معوق به سیستم بانکی).

v      ارائه گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری.

v      برخورداری از صلاحیت های علمی، تخصصی و حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی .

v      تعهد به رعایت کلیه قوانین، مقررات و  مفاداساسنامه.

v      محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت درامانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر ، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد –  از تصدی اداره امور بانک یا موسسه اعتباری غیردلتی- به هر عنوان ممنوع می باشند.

تبصره1- تطبیق شرایط مربوطه توسط بانک مرکزی انجام و نتیجه اعم از مثبت یا منفی به متقاضی اعلام می گردد.

تبصره2- در صورت سلب شرایط و یا در صلاحیت نامزدها و اشخاص پیشنهادی بند (ب) موضوع این ماده توسط بانک مرکزی، بانک متقاضی موظف است ظرف مدت 30 روز با رعایت ترتیبات بند (ب) نسبت به جایگزینی فرد دیگری اقدام نماید.

ماده5- بانک مرکزی پس از بررسی درخواست اشخاص متقاضی ، مدارک و مستندات مورد نیاز و تطبیق و احراز شرایط مربوطه نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام می نماید.

تبصره1- مجوز اولیه که موافقت الیه بانک مرکزی با تاسیس بانک است، صرفاً به منظور  تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام توسط بانک مرکزی صادر می شود .

تبصره2- محوز ثبت که موافقت نهایی با تاسیس بانک است، توسط بانک مرکزی به منظور  ثبت بانک در مرجع ثبت شرکت ها صادر می شود .

تبصره3- مجوز فعالیت که اجاره نامه برای شروع فعالیت بانک است، توسط بانک مرکزی صادر می شود.

تبصره 4- مجوز فعالیتهای عملیاتی بانک می تواند بصورت مرحله ای توسط بانک مرکزی صادر شود .

ماده 6- تاسیس و فعالیت بانک یا موسسه اعتباری موضوع این آئین نامه فقط در قالب شرکت سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی عام امکان پذیر است . شرکت تعاونی سهامی عام موضوع این آئین نامه نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت ، قوانین و مقررات پولی و بانکی ، محدودیت های مذکور در ماده (5 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ، ضوابط مقرر بانک مرکزی و با رعایت آئین نامه اجرایی «نحوه بلوک بندی در شرکت های تعاونی سهامی عام » موضوع تصویب نامه شماره 104175/ت43080 ک مورخ 24/5/1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی تشکیل شده است .

ماده 7 – سقف مجاز تملک سهام هر بانک یا موسسه اعتباری موضوع این آئین نامه به طور مستقیم و غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام ، یا تعاونی سهامی عام و یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5% ) تعیین می شود .

تبصره 1- معاملات بیش از سقف های مجاز در ماده فوق توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است . افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود . افزایش قهری سقف محاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد . درصورت عدم واگذاری ، تنبیهات انضباطی اعمال می گردد .

تبصره 2- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوه این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر ، فرزندان و همسران آنان برادر ، خواهر ، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیات مدیره را در بانک غیر دولتی و موسسه اعتباری تعیین نمایند . موضوع ذینفع واحد در خصوص اشخاص حقوقی مطابق ضوابط و مقررات مصوب بانک مرکزی اعمال می گردد .

ماده 8- بانکها و موسسات اعتباری موضوع این آئین نامه در هنگام تاسیس و فعالیت موظف به تامین سرمایه لازم و رعایت ضوابط نظارتی و نسبتهای مالی احتیاطی مورد نظر بانک مرکزی از قبیل نسبت کفایت سرمایه ، نسبت تسهیلات کلان و نسبت تسهیلات به اشخاص مرتبط می باشند .

ماده 9- چگونگی تودیع سرمایه اولیه برای تاسیس بانک یا موسسه اعتباری غیر دولتی توسط بانک مرکزی اعلام می شود .

ماده 10 – موسسات اعتباری که قصد ارتقاء به سطوح بالاتر فعالیت و یا اخذ مجوز فعالیت بانک غیر دولتی را داشته باشند منوط به دارا بودن شرایط این آئین نامه ، می توانند مراحل لازم اخذ مجوز را طی نمایند .

ماده 11- ایجاد و گسترش شعب و واحدهای بانکها و موسسات اعتباری غیرد ولتی در داخل و خارج از کشور مستلزم کسب اجازه بانک مرکزی خواهد بود .

ماده 12- بانک مرکزی در هر مرحله ای که تشخیص دهد متقاضیان تاسیس بانک یا موسسه اعتباری ازشرایط لازم برخوردار نبوده یا قادر به انجام تعهدات خود نبوده و یا اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده اند می تواند مجوزهای صادره را در هر مرحله تا قبل از صدور مجوز فعالیت متوقف و یا لغو نماید .

ماده 13- در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری موضوع این آئین نامه ، قوانین و مقررات مربوطه، مفاد اساسنامه و یا دستورات بانک مرکزی را رعایت ننماید مشمول مقررات تنبیهی و انتظامی خواهد گردید .

ماده 14- لازم است بانک مرکزی نسبت به تعیین و اعلام شرایط و چگونگی تسلیم تقاضای تاسیس بانک یا موسسه اعتباری غیر دولتی ، ریز مدارک مورد نیاز ، مراحل بررسی و صدور مجوز و سایر موارد مربوطه ، به ترتیبی اقدام نماید که امکان اطلاع عموم از شرایط و ضوابط مورد نظر فراهم گردد .

این آئین نامه در 14 ماده و 10 تبصره در تاریخ2/8/1388 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. 
امتیاز دهی