سه‌شنبه 29 مرداد 1398   03:53:06
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

مقرراتبسمه تعالی

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

"آیین نامه  تشویق اعضای هیات مدیره شرکت های واگذارشده"

 

 

     وزیر اموراقتصادی ودارایی به استناد قسمت پایانی بند (15-24) قانون بودجه  سال1391 کل کشور، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی(معاونت اموربانکی، بیمه ونظارت براجرای سیاست های کل اصل 44 قانون اساسی)، آیین نامه تشویق اعضای هیات مدیره شرکت های واگذار شده را به شرح زیر تصویب نمود:

1- اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی واگذارشده در سال 1391 که تمامی سهام قابل واگذاری دولت در آن ها به پایان رسیده و فرآیند واگذاری مشتمل بر انعقاد قرارداد واگذاری، انتقال سهام به نام خریدار و برگزاری مجمع عمومی تعیین اعضای جدید هیات مدیره در آن ها طی شده باشد، از مزایای تشویق موضوع این آیین نامه بهره مند خواهند شد.

 

2- پاداش واگذاری توسط کارگروه تبصره(1) این ماده براساس فرمول زیر محاسبه می شود. میزان این پاداش در صورت عدم همکاری اعضای هیات مدیره، صفر و در صورت همکاری مطلوب آنان در شرکت های خیلی بزرگ، حداکثر مبلغ 180 میلیون ریال به ازاء هر عضو خواهد بود.

 

پاداش واگذاری= (000ر000ر10) ریال Í**اندازه شرکت Í*میزان همکاری درآماده سازی وانتقال شرکت به خریدار

*  ضریب میزان همکاری،بر مبنای عدم همکاری، همکاری ضعیف، همکاری متوسط و همکاری مطلوب، از  صفر تا سه اعمال می شود.

** ضریب اندازه شرکت بر مبنای شرکت کوچک، متوسط، بزرگ وخیلی بزرگ ، به ترتیب سه، چهار، پنج و شش اعمال می شود.

 

1-2- کارگروهی متشکل از معاون امور بانکی، بیمه و نظارت براجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت اموراقتصادی ودارایی ، رییس کل سازمان خصوصی سازی و نماینده دستگاه اجرایی ذیربط ، نسبت به تعیین ضرایب فرمول فوق و مبالغ پاداش هر شرکت بر اساس مفاد این آیین نامه برای هریک از اعضای موظف هیات مدیره اقدام می نماید.

2-2- پاداش مدیرعامل، مطابق مفاد فوق و حداکثر با ضریب2/1 اعمال می شود. پاداش عضو غیرموظف هیات مدیره نیز یک چهارم اعضای موظف هیات مدیره خواهد بود.

3-2- هر عضو هیات مدیره در طول یک سال فقط یک بار از یک محل می تواند از پاداش موضوع این آیین نامه  بهره مند شود. موارد استثناء بنا به تایید کارگروه خواهد بود.

4-2- حداقل مدت عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عاملی شرکت برای برخورداری از تسهیلات فوق شش ماه تا زمان واگذاری سهام است.

3 -  اعضای هیات مدیره یا مدیران عامل که تلاش ویژه ای در فرآیند آماده سازی و انتقال شرکت به خریداران داشته باشند، بنا به پیشنهاد کارگروه فوق، علاوه بر پاداش، مشمول دریافت تقدیرنامه کتبی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهند شد.

4- پاداش موضوع این دستورالعمل از محل منابع سازمان خصوصی سازی (کارمزد سازمان خصوصی سازی از واگذاری سهام) و درچارچوب بودجه مصوب سازمان مزبور قابل تامین و پرداخت خواهد شد.

 

 

سید شمس الدین حسینی

 


 
امتیاز دهی