دوشنبه 11 فروردين 1399   04:02:15
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

مقرراتبسمه تعالی
با صلوات برمحمد و آل محمد

دستورالعمل" نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای
 سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی"

 

کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی در جلسه مورخ6/9/1387 بنابه پیشنهاد دبیرخانه شورا و به استناد ماده(10) آیین نامه نحوه اداره و  اخذ تصمیمات شورای مزبور-  مصوب مورخ26/8/1387 - دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی شورای یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی که منبعد در این دستورالعمل به اختصار"کمیسیون" نامیده می شود، به منظور بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاههای اجرایی،هریک از اعضاء و همچنین موارد ارجاعی از سوی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی که در این دستورالعمل به اختصار"شورا" نامیده خواهدشد، با رعایت موارد زیر تشکیل می گردد.

 

 

ماده 1- ترکیب اعضای کمیسیون :

1-1  -  هریک از اعضای حقوقی شورا یک نفر از معاونان را به عنوان عضو کمیسیون برای شرکت در جلسات به دبیرخانه شورا معرفی می نماید. روسای سازمان های خصوصی سازی و بورس و اوراق بهادار و اعضای حقیقی شورا موظفند شخصا" در جلسات شرکت نمایند.

1-2  - کلیه اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون دارای یک حق رای غیرقابل تفویض می باشند.

ماده 2- ریاست کمیسیون :

ریاست کمیسیون بر عهده معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در صورت غیبب ایشان یا ترک جلسه، رییس سازمان خصوصی سازی وظایف اداره جلسه را به عهده خواهد گرفت.

ماده 3- وظایف رییس کمیسیون:

وظایف رییس کمیسیون عبارت از ارسال دعوتنامه، طرح موضوعات دستورکار، هدایت مسیر و
تقسیم بندی زمان مباحث، جمع بندی نهایی، رأی گیری و نظارت بر انعکاس نتایج در صورتجلسات کمیسیون است. رییس کمیسیون نتایج و تصمیمات را به اعضای کمیسیون و دبیر شورا منعکس می نماید.

ماده4- دبیر کمیسیون:

مدیرکل دبیرخانه شورا به عنوان دبیرکمیسیون در جلسات حضور می یابد.

ماده 5- وظایف دبیرخانه:

دبیرخانه مکلف به ارسال مدارک و مستندات لازم جهت بررسی در جلسات، برگزاری جلسات و تهیه خلاصه مذاکرات وصورتجلسات مربوط و درج تصمیمات در دستور کار جلسات شورا می باشد.

ماده6 - محل و زمان برگزاری جلسات :

جلسات عادی کمیسیون هر دو هفته یکبار در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود.

تبصره- درصورت نیاز، بنا به تصمیم اعضاء، علاوه برجلسات معمول، برگزاری جلسات فوق العاده با دعوت قبلی مجاز است.

ماده 7- نحوه رسمیت یافتن جلسات و تصویب پیشنهادها:

جلسات کمیسیون با حضور اکثریت نسبی اعضای دارای حق رأی رسمیت می یابد و تصویب موضوعات منوط به کسب رای اکثریت حاضرین دارای حق رأی در جلسه می باشد.

تبصره: در صورت سه بار غیبت متوالی یا چهار بار غیبت متناوب هریک از اعضاء کمیسیون در یک سال، دبیرخانه موضوع را طی نامه ای به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط می رساند.

ماده 8 - نحوه طرح موضوعات در کمیسیون :

ابتدا دستگاه درخواست کننده و یا هریک از اعضای کمیسیون شرح مختصری در مورد پیشنهاد مطروحه ارائه می نماید و چنانچه دبیرخانه نظر خاصی در مورد پیشنهاد مزبور داشته باشد مراتب را اعلام  خواهد نمود. سپس اعضای کمیسیون نظرات و سوالات خود را طرح می نمایند و در نهایت جمع بندی مباحث توسط رییس جلسه صورت می پذیرد و اعضای حاضر دارای حق رأی نسبت به موضوع اعمال رأی می نمایند. علاوه بر این کمیسیون تخصصی موظف است گزارش پیشرفت عملیات موضوع ماده 85 قانون را بررسی و جمع بندی نموده و نتایج آن را به شورا ارایه نماید.

ماده 9- درج موضوعات در دستور کار:

رییس کمیسیون موظف است در صورت تکمیل و ارائه اطلاعات لازم از سوی دستگاه های ذیربط و اعضای شورا، به ترتیب زمان ورود یا اولویت موضوع، نسبت به تهیه گزارش و درج موضوع در دستور کار کمیسیون اقدام نماید. تشخیص اولویت بر عهده رییس جلسه خواهد بود. فهرست دستوراتی که طی یک مدت دو ماهه مورد تصمیم قرار نگیرد از سوی رییس کمیسیون به جلسه اعلام و با اولویت موضوعات ارجاعی از سوی شورا نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد شد.درخواست درج موضوع در دستور کار کمیسیون  با امضای مقام عالی دستگاه ذیربط و عضو کمیسیون صورت می گیرد.

ماده 10- نحوه انعکاس نظرات کمیسیون به شورا:

مصوبات در مورد هریک از موضوعات مندرج در دستور کار کمیسیون بلافاصله طی صورتجلسه ای تدوین و پس ازتایید اعضای دارای حق رأی حاضر درجلسه برای اتخاذ تصمیم توسط دبیر شورا در دستور کار شورا قرارخواهد گرفت.

ماده 11- موارد متفرقه:

1-11- کمیسیون می تواند در موارد لزوم از طریق دبیر شورا برگزاری جلسات فوق العاده شورا  را درخواست نماید.

2-11-اشخاص صاحب نظر و یا کارشناسان خارج از کمیسیون بنا به پیشنهاد هر یک از اعضاء و با هماهنگی و موافقت رییس کمیسیون می توانند بدون حق رای در جلسه شرکت نمایند.

3-11-کمیسیون در مواقع ضروری در جهت تسهیل و تسریع در امر کارشناسی می تواند نسبت به تشکیل کارگروه های خاص اقدام نماید.

4-11- هرگونه تغییر و اصلاح این دستورالعمل بر اساس ماده(8) آن صورت خواهد گرفت.

 


 
امتیاز دهی