وزارت امور اقتصاد و دارایی

Next
Previous
بيشتر
ادامه
ادامه
ادامه
ادامه
آخرین گزارش ها
گزارش های ادواری
گزارش های ارجاعی
گزارش های بین المللی
محور های پژوهشی
گزارش وضعیت اقتصادی کشور
سند راهبردی معاونت
فايلها
1-اهداف.pdf 52.153 KB
2-اقدامات.pdf 60.955 KB
3- گزارش.pdf 196.73 KB
اخبار اقتصادی
ارتقای شاخص سرانه ناخالص داخلی کشور در برابر افت کشورهای منطقه
چگونگی بهبود 22 پله ای شاخص کسب و کار در ایران
نخستین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
تزریق 23 هزار میلیارد برای خروج بانک های دولتی از بحران
MBS ها، موجب نظام بخشی مالی در کشور خواهند شد
ادامه
معاونت در رسانه
ارتقای شاخص سرانه ناخالص داخلی کشور در برابر افت کشورهای منطقه
چگونگی بهبود 22 پله ای شاخص کسب و کار در ایران
نخستین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
تزریق 23 هزار میلیارد برای خروج بانک های دولتی از بحران
MBS ها، موجب نظام بخشی مالی در کشور خواهند شد
ادامه
نشست های علمی
ادامه
نظر خواهی از نخبگان
آدرس : تهران،خیابان پاسداران،خیابان شهید سوری،بعد از احتشامیه پلاک 31 تلفن : 6-22771901 فکس: 22581933 کد پستی: 1944841441